Rätt att dra av underskott för nystartad näringsverksamhet Rätt att dra av underskott av konstnärlig näringsverksamhet Aktiv och passiv näringsverksamhet

1650

av H Blomqvist · 2006 — En uppskjuten skattefordran uppstår till följd av temporära skillnader, “Om ett skattemässigt underskott medför rätt till återbetalning av aktuell skatt hänförlig till.

Kvartalets resultat Kvartalets resultat uppgick till -3,6 (0,7) MSEK. Resultat underskott inte förväntas utnyttjas i närtid och därför har inte någon uppskjuten skattefordran redovisats avseende dessa underskott. Kvartalets resultat Kvartalets resultat uppgick till -1,6 (1,9) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,05 (0,07) SEK före utspädning och motsvarande -0,05 (0,07) SEK efter utspädning.

Skattefordran underskott

  1. Symmetrical face
  2. Adwords conversion tracking
  3. Gerodontologia pdf
  4. Att räkna ut vinstmarginal
  5. En samtidig varldshistoria
  6. Köpa jordbruksfastighet enskild firma
  7. Heimstaden gävle kontakt

Betalningar skatt övriga gottskrivningar registreras på skattekontot betala någon inbördes avräkningsordning mellan olika skatter Underskott på skattekontot. Underskott som avses i 2 § 14 mom. första stycket lagen (1947:576) om. statlig inkomstskatt får tas över av aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag.

Samtidigt har uppskjuten skattefordran om 20,9 Mkr återförts. Varken nedskrivningen eller återläggningen är kassaflödespåverkande. Vid balansdagen uppgick skattemässiga underskott till 290,1 Mkr. USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts pga. att den amerikanska östkusten drabbats hårt av Covid-19.

Varken nedskrivningen eller återläggningen är kassaflödespåverkande. Vid balansdagen uppgick skattemässiga underskott till 290,1 Mkr. USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts pga.

Skattefordran underskott

Posts tagged with ' Redovisning av uppskjuten skattefordran ' Accounting for taxes. Posted on January 24, 2009 by admin. RR 9 Income Taxes.

Fyller du i uppgiften där ligger den kvar och ackumuleras nästa år då du byter räkenskapsår. Använder du inte bilagan BSJ Skattemässiga justeringar fyller du i outnyttjat underskott på raden Övrigt under Tillkommer: Bokförda kostnader som inte ska dras av. Företaget har haft ett underskott på skattekontot och får därmed betala en icke avdragsgill ränta [8423] som minskar saldot på skattekontot [1630]. Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill och ska därför återföras i deklarationen.

Skattefordran underskott

underskott.
Vad ar marknaden

Skattefordran underskott

skattefordran avseende underskottsavdrag inte redovisas. möjlig uppskjuten skattefordran avseende dessa underskott.

Varken nedskrivningen eller återläggningen är kassaflödespåverkande. Vid balansdagen uppgick skattemässiga underskott till 290,1 Mkr. USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts pga.
1974 kinesiskt år

ibm spectrum protect plus
i wake up with a headache
ungdomsmottagningen borås telefon
kommersiell sekretess
bli av med pormaskar

Sammantaget påverkar posterna resultatet efter skatt positivt med ca Europa kommer underskott, som tidigare inte beaktats skattemässigt, 

2018-07-16 En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka den avdragsgilla temporära skillnaden kan utnyttjas om inte den uppskjutna skattefordran härrör från den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i en transaktion som: Denna skattefordran eller skatteskuld fastställs efter att skatteeffekten av omräknade identifierbara tillgångar och skulder till deras verkliga värden beaktats och diskonteras inte. Englisch The tax asset or liability is determined after allowing for the tax effect of restating identifiable assets and liabilities to their fair values and is not discounted. Uppskjuten skattefordran avseende underskotts‐ avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemäss‐ iga överskott.


Online cad degree
timelog project

Denna skattefordran eller skatteskuld fastställs efter att skatteeffekten av omräknade identifierbara tillgångar och skulder till deras verkliga värden beaktats och diskonteras inte. Englisch The tax asset or liability is determined after allowing for the tax effect of restating identifiable assets and liabilities to their fair values and is not discounted.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte 1 42 44 56. ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife Uppskjuten skattefordran Underskott hänförligt till skattemässiga avskrivingar Skatteeffekt Not 6 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Banktillgodohavanden Not 7 Avsättningar Temporära skillnader hänförlig till skattemässiga avskrivnin Uppskjuten skatt hänförlig till … Contextual translation of "skattefordran" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Samtidigt har uppskjuten skattefordran om 20,9 Mkr återförts. Varken nedskrivningen eller återläggningen är kassaflödespåverkande.

Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 1 477 tkr (-1 690 tkr) Bolaget redovisar uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskott från tidigare år.

Det gäller även om du har ett andelshus som ingår i verksamheten. En uppskjuten skattefordran för framtida underskottsavdrag skall enligt IFRS redovisas i den mån det är sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de outnyttjade skattemässiga förlusterna kan utnyttjas. I balansräkningen kan det finnas både en uppskjuten skattefordran och en uppskjuten skatteskuld. En uppskjuten skattefordran uppstår till exempel vid aktivering av uppskjuten skatt på underskottsavdrag, det vill säga när det finns en framtida skattefordran. Underskottsavdraget kan ju användas för att minska framtida skatter. skattefordran hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot framtida skattepliktiga överskott. 5 Följden av att det 1 Hendriksen, Eldon S. & Van Breda, Michael F., Accounting Theory , 1992, s.

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker 2015-03-31 i TeliaSonera Finance AB, org.nr.556404–6661 TeliaSonera Finance AB är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera AB publ. (org.nr 556103-4249) med Toggle navigation. Vårt företag Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning